Košík:je prázdny
cena:0.00,- €
 Udalosti
 Kontakt
Arsenal & Model
  Potočná 53
  90901   Skalica
  tel.: +421 664 84 62
  mob.: +421 903 762 111
 
 Dopravu zabezpečuje
Zásilkovňa
SK&CZ
 Newsletter
 Kalkulačka mien

Workshopy, obchodné a reklamačné podmienky

Workshopy
ponúkame sprievodný program pre deti od 3 rokov, Ide o obrázky a mandaly, ktoré si môžu priamo na mieste vytvoriť z piesku- prípadne zakúpiť domov. Cena ponúkaného obrázku je od 1,50 - 2,00 -2,50 €... podľa formátu. Piesky na mieste sú zdarma - domov si prítomní môžu zakúpiť 30g-  kelímok, ktorý vychádza 0,35 centov (3 ks sú za 1 €) a obrázky sú v tej istej cene ako na akcii. Zároveň je možné zakúpiť aj zvýhodnenú sadu za 13 €, ktorá obsahuje 5 obrázkov, 12 pieskov a nožík na odlepovanie. V našej galérii na stránke (http://www.arsenal-model.eu/m/galeria-12/)  sú fotografie  akcií, ktoré sme v posledných týždňoch absolvovali - ide o novú techniku - sme jediným dovozcom priamo od výrobcu z Českej republiky, a preto máme nízke - zavádzacie ceny. V prípade akýkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421903762111.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ stránok zaručuje dodanie tovaru najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Spôsob dodania objednávky sa uskutočňuje formou dobierky alebo osobným odberom v mieste odosielania.

Platobné podmienky
Dobierka, pri osobnom odbere platba pri prevzatí tovaru priamo v predajni. Poštovné a balné pre zákazníkov zo Slovenskej republiky pri platbe dobierkou bude vypočítané podľa skutočných nákladov a tarifou pošty. Pre zákazníkov mimo Slovenskej republiky je poštovné a balné vypočítané podľa skutočných nákladov a tarifou pošty pre zasielanie do zahraničia.

Záruka a reklamácie
Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákoníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru, bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka. Pre vybavenie reklamácie je nutné bezodkladne oznámiť písomne (nejlepšie e-mailom, alebo priamo v predajni), že daný výrobok vykazuje vadu a akým spôsobom sa vada prejavila. Na základe týchto informácií bude reklamácia posúdená a stanovený ďalší postup. V prípade, že bude reklamácia posúdená ako oprávnená, vráti kupujúci vadný tovar v originálnom obale s účtenkou predávajúcemu.
Záruka 2 roky je poskytovaná na statické dekoračné použitie. Záruka vzniká dňom zakúpenia (prevzatia) tovaru. Na použitie dekoračnej zbrane k aisoftovej hre alebo k terčovej streľbe sa záruka nevzťahuje. Použitie dekoračnej zbrane k streľbe je technicky možné, nie je však vzhľadom k určeniu výrobku predmetom záruky. Akékoľvek závady, ktoré sú v rozpore, musia byť uplatnené u predajcu najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zakúpení.
Nový tovar bude odoslaný v zákonnej lehote, bezprostredne po obdržaní reklamovaného výrobku od dodávateľa. Prípadne bude vrátená celá zaplatená čiastka.
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezvadný výrobok. Ďalšie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Storno objednávky zo strany kupujúceho
V súlade so zákonom č. 108/2000 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám bude vrátená kúpna cena:
- odošlite e-mailom správu s informáciami o odstúpení od zmluvy číslo XXX, zo dňa DD. Ďalej uveďte na akú adresu požadujete vrátiť uhradenú čiastku za tovar (ak požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím číslo účtu), dátum a meno. 
- tovar doručte na adresu predajne
- tovar, ktorý budete odosielať v rámci tejto záruky späť na našu adresu, musí byť v pôvodnom obale, nesmie byť použitý, nesmie byť poškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, doporučujeme Vám tovar poistiť.
- pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet nejneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
- v prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť bohužiaľ akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Ochrana osobných údajov kupujúceho
Kupujúci poskytuje vyššie uvedené osobné údaje predajni Arsenal & Model, Ľubomír Hépal, Potočná 53, 909 01 Skalica, za účelom registrácie pri zakúpení tovaru. Predajca je oprávnený osobné údaje spracúvať v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneníniektorých zákonov. Predajca môže uchovávať osobné údaje kupujúceho v súlade s uvedeným právnym predpisom na dobu nevyhnutnú - viď. informačný list.
Kupujúci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať prejavom vôle doručeným predajcovi Arsenal & Model v súlade s informačným listom, ktorý je umiestnený na stránke v časti obchodné podmienky a GDPR.
Odvolanie súhlasu na archiváciu tohto tlačiva nadobudne účinnosť odovzdaním tovaru, na ktorý dal kupujúci súhlas. 

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 5. 2018, pričom sú k dispozícii elektronicky na "http://www.arsenal-model.eu/  v časti obchodné podmienky a GDPR.

Informačný list
ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“)
Prevádzkovateľ
čl. 13 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 19 ods. 1 písm. a) zákona o OOÚ

Ľubomír Hépal  - obchodné meno Arsenal&Model
IČO 44956100
D. Jurkoviča 1073/2,
909 01 Skalica

Zodpovedná osoba
(čl. 13 ods. 1 písm. b) GDPR alebo § 19 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ)

Ľubomír Hépal  - obchodné meno Arsenal&Model
IČO 44956100
D. Jurkoviča 1073/2,
909 01 Skalica,
Prevádzakáreň
Potočná 53
909 01 Skalica
Tel. č. +421 903 762 111, arsenal-model@atlas.sk

Účel spracúvania
čl. 13 ods. 1 písm. c) GDPR alebo § 19 ods. 1 písm. c) zákona o OOÚ

Nákup tovarov a služieb:
v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

Doba uchovávania a zabezpečnie osobných údajov
čl. 13 ods. 2  písm. a) alebo § 19 ods. 2 písm. a) zákona o OOÚ

Lehota uchovávania osobných údajov - Vaše údaje spracovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.
Osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu  a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov
Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Právo dotknutej osoby
(čl. 13 ods. 2  písm. b) alebo § 19 ods. 2 písm. b) zákona o OOÚ)

Žiadosti dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, právo na opravu, obmedzenie spracúvania, právo na namietanie  spracúvania alebo prenosnosť osobných údajov je možné doručiť osobne, písomne.  

Žiadosti zasielajte na adresu:
Arsenal&Model
Ľubomír Hépal
D. Jurkoviča 2,
909 01 Skalica
 
Právo podať návrh na začatie konania
Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o OOÚ má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1 zákona  o OOÚ

Návrhy na začatie konania zasielajte na adresu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk